top of page
images.jpg
165-512.png

Skjema

kommunevalg

 Storfjord kommune 

Storfjord

Spørsmål angående motorferdsel i utmark i Storfjord kommune

 

 1. Hva er partiets generelle holdning til fritidskjøring med snøscooter?

 2. Vil partiet jobbe for flere eller færre snøscooterløyper i kommunen?

 3. Vil partiet jobbe for å sikre dagens lokale regelverk mot innstramninger?

 4. Vil partiet jobbe for å kunne koble løypenettet opp mot andre kommuner?

 5. Hva er partiets holdning til det som er omtalt som «Treriksrøysa nasjonalpark» ?

 6. Hva mener partiet om makten som er gitt fylkesmannen og hvordan denne utøves angående snøscooterløyper?

SVAR: 

Arbeiderpartiet:

1.Hva er partiets generelle holdning til fritidskjøring med snøscooter?

Svar: Storfjord AP er positiv  for fritidskjøring i regulerte scooterløyper..

 

2. Vil partiet jobbe for flere eller færre snøscooterløyper i kommunen?

Svar: Vi har ikke ikke i programfestet at vi ikke skal ha flere scooterløyper

 

3. Vil partiet jobbe for å sikre dagens lokale regelverk mot innstramninger?

Svar: Som sagt ønsker vi videreføring av dagens nett, det innebærer at vi vil jobbe mot ev innstramming.

 

4. Vil partiet jobbe for å kunne koble løypenettet opp mot andre kommuner?

Svar: Ja

 

5. Hva er partiets holdning til det som er omtalt som «Treriksrøysa nasjonalpark» ? 

Svar: Vi har i partiprogrammet gått mot innføring av treriksrøysa nasjonalpark.

 

6. Hva mener partiet om makten som er gitt fylkesmannen og hvordan denne utøves angående snøscooterløyper?

Svar: Vi ønsker større lokal styring over utmarkspolitikken.

 

Fremskrittspartiet:

 

1. Hva er partiets generelle holdning til fritidskjøring med snøscooter?

Svar: Storfjord FrP er FOR fritidskjøring med snøscooter i Storfjord kommune etter godkjente fritidsløyper. Storfjord kommune har hatt godkjente fritidsløyper siden 1977, og derfor blitt en viktig del av friluft livet for Storfjord befolkning og andre. I de senere år har vi også sett hvor viktig scooterturismen er for Storfjord næringsliv, og Storfjord FrP vil være garantisten for videre utvikling.

 

2. Vil partiet jobbe for flere eller færre snøscooterløyper i kommunen?
Svar: Storfjord FrP vil selvfølgelig jobbe for flere og bedre løyper i kommunen, slik at befolkning i andre kommuner vil kunne bruke snøscooter i vår vakre kommune.

 

3.  Vil partiet jobbe for å sikre dagens lokale regelverk mot innstramninger?
Svar: Med FrP i regjering vil vi i Storfjord FrP være garantisten for å sikre mot innstramninger i regelverk.

 

4. Vil partiet jobbe for å kunne koble løypenettet opp mot andre kommuner?
Svar: Ja. Det er forunderlig at det ikke er gjort enda..

 

5. Hva er partiets holdning til det som er omtalt som «Treriksrøysa nasjonalpark» ?
Svar: Storfjord FrP er soleklar på at det IKKE blir noen nasjonalpark, verneområder eller eksterende landskapsvernområder blir omgjort til nasjonalpark.

 

6. Hva mener partiet om makten som er gitt fylkesmannen og hvordan denne utøves angående snøscooterløyper?
Svar: På begge spørsmålene er svaret totalt menigsløst. Det er svært frustrende å se at lokal selvbestemmelse i kommunene, blir overkjørt av fylkesmannen. Dette viser helt tydelig at vi i Norge ikke trenger fylkesembete som et mellomledd, men kun kommune og stat.

Høyre:


1. Generell holdning til fritidskjøring.
Det er veldig enkelt Storfjord Høyre er en garantist for at det skal eksistere et mangfold når det gjelder friluftsaktiviteter , i denne sammenheng er bruk at snøscooter et viktig bidrag, slik at mange kan ha lettere for å komme seg ut og nyte naturen. Den bør være like naturlig som å bruke båt i andre deler av landet.

 

2. Vi vil jobbe for flere, kanskje bør det være to løyper noen steder, dersom det er rein et sted er det bare å benytte løype nr 2.


3. Storfjord Høyre ønsker mer makt ned på lokalt - kommunalt nivå, svaret er ja.


4. Vi mener det er viktig å kunne koble seg til løyper i andre nabo kommuner eller til andre land.


5.Dersom regjeringen ønsker dette som et alternativ å utrede, vil vi være en meget sterk motstander mot dette forslaget. Vi i Storfjord Høyre har tatt dette opp både på fylkesnivå samt at vi har god dialog litt lengre opp i det politiske systemet. Denne saken har vi jobbet mye med, faktisk fra før den ble offentlig kjent.


6. Vil først vise til vårt svar på punkt 3. Makten må ned på et så lavt nivå som overhodet mulig. Det er viktig at så mye som mulig av bestemmelser mm kommer ned på et så lavt nivå som mulig. Slik det er nå har fylkesmannen etter vår mening alt for stor makt. Dette er noe som både Høyre og andre partier må jobbe for å få ned på et annet beslutningsnivå. Den
enkelt kommune vil uten problemer selv kunne styre etter de lover og regler som gjelder for bruk av snøscooter. Vi trenger ikke et organ som skal sitte som et slags politi over den enkelte kommune. Som politikere er vi valgt av folket for å skulle tjene folket. Det er en etter min mening god leveregel som vi i Høyre ønsker å både styre og leve etter.


Storfjord Høyre
Geir Varvik
Ordførerkandidat.

Miljøpartiet De Grønne: IKKE BESVART HENVENDELSE.

Senterpartiet:

1. Hva er partiets generelle holdning til fritidskjøring med snøscooter?

 

Storfjord Senterparti mener det er viktig å ivareta friluftsinteressene sommer og vinter, og snøscooter er kommet for å bli. Vi mener det er viktig at kommunen legger til rette for ansvarlig rekreasjonskjøring med snøscooter i et godt integrert løypenett. 

 

 

2. Vil partiet jobbe for flere eller færre snøscooterløyper i kommunen?

 

Dette må vi komme tilbake til, da vi ikke har drøftet dette innad i partiet. Men vi er for at det løypenettet vi har skal være godt integrert, noe som betyr at det henger sammen. 

 

3. Vil partiet jobbe for å sikre dagens lokale regelverk mot innstramminger?

 

Hva er innstramminger? Vi vil ivareta muligheten å kjøre snøscooter i tilrettelagte løyper. Her skiller vi på rekreasjonskjøring og motorsport. Brukes løypene med sunn fornuft og under ansvar, ønsker vi som sagt å ivareta tilbudet for fritidskjøring uten innstramminger. 

 

 

4. Vil partiet jobbe for å kunne koble løypenettet opp mot andre kommuner?

 

Dette må vi komme tilbake til, da vi ikke har drøftet dette heller innad i partiet. Vi mener det er viktig å ha et godt etablert lokalt løypenett. Dernest er det mange muligheter knyttet til å koble seg til andre kommuner. Dette må i såfall være en dialog med omliggende aktuelle kommuner. Om vi utvider med forbindelse til Kåfjord, blir vi sammenbundet til resten av Nord-Troms og Finnmark

 

 

5. Hva er partiets holdning til det som er omtalt som «Treriksrøysa nasjonalpark»?

 

Dette vil nok alle parti si noe om når det kommer ut en høring. Vi er ikke kjent med at det er kommet. Men inntil da vil Storfjord Senterparti presisere at vi vil jobbe for at en eventuell nasjonalpark ikke etableres på bekostning av etablerte snøscooterløyper. Senterpartiet vil også at kommunen selv råder over kommunal eiendom. 

 

6.Hva mener partiet om makten som er gitt Fylkesmannen og hvordan denne utøves angående snøscooterløyper?

 

Dette har vi ikke drøftet innad i partiet, og vi vil komme tilbake til spørsmålet. 

 

 

På vegne av Storfjord Senterparti, 

 

Marita Takvannsbukt

Storfjord Tverrpolitisk liste: 

1. Storfjord Tverrpolitiske liste stiller seg positiv til fritidskjøring med snøscooter etter løyper.

2./4. TPL vil videreutvikle løypene vi har i kommunen, og også i samarbeid med andre kommuner med tanke på sammenbinding løyper. 

3. IKKE BESVART

5. TPL vil arbeide imot vern av naturområder som vesentlig innskrenker dagens bruk eks. Treriksrøysa nasjonalpark. 

6. IKKE BESVART

Div.: TPL vil også styrke tilskudd til lag og foreninger i kommunen.

Lene Bakke 

Storfjord Tverrpolitisk Liste

 steinkjer kommune 

Steinkjer

Spørsmål:
 

 1. Etablere/Utvide snøscooterløyper i vår kommune

 2. Sikre dagens lokale regelverk mot innstramminger.

 3. Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommunen ved å etablere rekreasjonsløyper på disse.

 4. Gjøre det mulig for lokalt næringsliv å lage opplevelsesturer med snøscooter gjennom løyper for dette eller etter særskilt tillatelse der lovverket åpner for det.

 5. Etablere øvingsområde for snøscooteropplæring i vår kommune.

 6. Få etablert snøscooterløyper som krysser kommune- og/eller landegrenser til xxxxxx

 

Verran Venstre; ENIG alle spørsmål

Steinkjer Høyre; ENIG alle spørsmål. 

 

Kommentar; 
Vi i Steinkjer Høyre er positive til å åpne for disse mulighetene, samt at regelverket bør samordnes med både Snåsa og Verdal i første omgang, slik at man ikke risikerer ulik praksis i nabokommunene. Man har i Verran praktisert en mindre restriktiv politikk enn i Steinkjer, noe som bør endres slik at man i nye Steinkjer forener det beste fra de tidligere kommunene, til nytte og glede. Høyre sentralt har signalisert at dette er noe kommunene selv skal avgjøre, og vi ser ingen grunn til at man legger en unødvendig streng praksis til grunn, særlig ikke i de tilfeller der nabokommunene har en mindre restriktiv praksis. Det er selvsagt en forutsetning at tiltakshaver (snøscooterklubbene) i disse tilfellene holder en nær dialog med reindriftsnæringen, slik at man unngår konflikter. Man kan også se på eventuell nytteeffekt av tiltak som løypekjøring og bistand til de ulike redningsinstanser som f.eks. Røde Kors i denne sammenhengen.

Mvh. Arnt Martin Woldseth 4. kandidat for Steinkjer Høyre 

Svar fra Verran FrPENIG alle spørsmål.

Svar fra Verran SP: 

Spørsmål 1: ENIG

Etablere/Utvide snøscooterløyper i vår kommune

- I dagens Steinkjer er det så langt ingen slike leder/løyper. Vi har startet prosess med å avklare mulige leder, denne er ikke sluttført. Senterpartiet vil støtte at det kan etableres slike, gitt at andre interesser er godt ivaretatt.

Spørsmål 2: IKKE KRYSSET

Sikre dagens lokale regelverk mot innstramminger.

- Senterpartiet er opptatt av å støtte opp under og videreutvikle dagens ordning med løyvekjøring. Dette er et viktig næringsgrunnlag for enkelte gårdbrukere/næringsdrivende i deler av kommunen, og er i tillegg et svært godt likt tilbud av mange brukere. Dette har vært et forutsigbart og godt tilbud for både hytteeiere og leietakere av utleiehytter.

Viser for øvrig til intensjonsavtalen som åpner for at det kan etableres ulike soner for motorferdsel.

Spørsmål 3: ENIG

Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommunen ved å etablere rekreasjonsløyper på disse.

- Vi er enig, dette er trolig av de «traseene» som er mest aktuelle i utredningen som pågår, jf. spørsmål 1.

Spørsmål 4: ENIG

Gjøre det mulig for lokalt næringsliv å lage opplevelsesturer med snøscooter gjennom løyper for dette eller etter særskilt tillatelse der lovverket åpner for det.

- Vi er enig i dette, og mener dette fortrinnsvis bør skje på de leder/løyper som måtte bli avklart i nevnte prosess, jf. spørsmål 1, og/eller av løyvekjørerne på avklarte traseer for disse.

Spørsmål 5: ENIG

Etablere øvingsområde for snøscooteropplæring i vår kommune.

- Godt forslag!

Spørsmål 6: IKKE KRYSSET

Få etablert snøscooterløyper som krysser kommune- og/eller landegrenser til xxxxxx

- Dette må prosessen jf. pkt 1 avklare!

Svar fra Steinkjer AP:

Spørsmål 1. Etablere/Utvide snøscooterløyper i vår kommune: ENIG

- Gjennom kommunesammenslåing skal vi få en lik praksis for alle våre innbyggere, og Verran har i dag mer liberale retningslinjer enn Steinkjer. Evt. snøscooterløyper må etableres i nært samarbeid med lokale og regionale myndigheter, reindriftsnæringen, hytteeiere m.m slik at disse blir mest mulig skånsom både for naturen, dyr og friluftsliv.Vi tror det etter hvert vil bli mer vanlig med elektriske snøscootere som vil gi en annen inngang til dette spørsmålet.

Spørsmål 2: Sikre dagens lokale regelverk mot innstramminger. ENIG

- Vi mener det er strengt nok som det er i dag.

Spørsmål 3: Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommunen ved å etablere rekreasjonsløyper på disse. ENIG
- Her er vi positive, men må selvsagt begrenses.

Spørsmål 4: Gjøre det mulig for lokalt næringsliv å lage opplevelsesturer med snøscooter gjennom løyper for dette eller etter særskilt tillatelse der lovverket åpner for det. ENIG
- Ja, dette ser vi på som uproblematisk så lenge man forholder seg til lovverket

Spørsmål 5: Etablere øvingsområde for snøscooteropplæring i vår kommune. ENIG
- Opplæring vil forebygge ulykker og fokusere på retningslinjer som til enhver tid må overholdes.

Spørsmål 6: Få etablert snøscooterløyper som krysser kommune- og/eller landegrenser til xxxxxx: ENIG

- Ja, der det er naturlig f.eks Steinkjer-Snåsa, men selvsagt bed de begrensninger vi tidligere har svart på.

bottom of page